HOME -> ROYAL THAI POLICE -> OFFICE OF LOGISTICS -> AVIATION DIVISION

NOTE: The following information was translated from the official Royal Thai Police Aviation Division site as well as the Royal Thai Police Virtual Library. Although we have done our best to insure a correct translation, any comments, corrections, or additional information is appreciated and will be incorporated into the site.

Royal Thai Police Aviation Division (กองบินตำรวจ )

History

ประวัติกองบินตำรวจ

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 กรมตำรวจ ได้นำเอาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 เครื่องเข้ามาใช้ ในราชการตำรวจ เพื่อใช้ในการด้านความช่วยเหลือ ปราบปรามโจรผู้ร้าย ในถิ่นธุรกันดาร และผู้ตรวจราชการ จึงได้ทดลองตั้งหน่วยบินขึ้น โดยให้ขึ้นกับกองตำรวจนครบาล วังปารุสกวัน และให้เก็บรักษาเครื่องบิน ไว้ที่สนามเสือป่า การทดลองได้ผลดีต่อทางราชการ เป็นอย่างมาก

ในปี พ.ศ. 2496 จึงได้จัดหาอากาศยาน จำนวนเพิ่มมากขึ้น มีทั้งเครื่องบินปีกติด และเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ทำให้สถานที่ไม่พอเก็บรักษา กรมตำรวจจึงขอใช้สถานที่ ในกองทัพอากาศดอนเมือง เป็นที่ตั้งหน่วยใหม่ และเรียกชื่อว่า กองสื่อสารทางอากาศ ขึ้นกับกองบัญชาการสอบสวนกลาง ทำหน้าที่ปฏิบัติการ สนับสนุนการปราบปรามโจร ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสนับสนุนภารกิจ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ในปี พ.ศ. 2504 กรมตำรวจ เห็นว่าภารกิจส่วนมาก สนับสนุนตำรวจตระเวนชายแดน จึงจัดตั้งหน่วยขึ้นมา อย่างเป็นทางการ เรียกชื่อว่า กองกำกับการบินลำเลียง โดยขึ้นกับกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน ส่วนที่ตั้ง ยังคงอยู่ที่ กองทัพอากาศดอนเมือง

ต่อมาปี พ.ศ. 2510 ฝ่ายช่วยเหลือ ของประเทศสหรัฐอเมริกา พิจารณาเห็นว่า หลายหน่วยงานในกรมตำรวจ มีความต้องการอากาศยาน ไว้ใช้ในราชการของตนเอง เช่น ตำรวจน้ำ , ตำรวจป่าไม้ และตำรวจดับเพลิง หากให้มารวมกัน ก็คงเกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมตำรวจ จึงได้ทดลองตั้ง " กองบินตำรวจ " ขึ้น และได้แต่งตั้งให้ พันตำรวจเอก พิชิต รักษนาเวศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตำรวจตระเวนชายแดน ให้ทำหน้าที่ผู้บังคับการ กองบินตำรวจ จากนั้นได้สร้างอาคาร ที่ทำการต่างๆ ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2512 บนเนื้อที่ 222 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อันเป็นที่ตั้งของกองบินตำรวจ ในปัจจุบัน ส่วนที่ตั้งในกองทัพอากาศดอนเมือง ก็ยังคงอยู่เช่นเดิม

และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2512 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ตั้งกองบินตำรวจ ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ ให้กองบินตำรวจขึ้นสายบังคับบัญชา ต่อสำนักงานส่งกำลังบำรุง กรมตำรวจ

Subdivision 1

มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานดังนี้

1. ดำเนินการเกี่ยวกับลักษณะงานธุรการ สารบรรณ กำลังพล คดีวินัย การเงิน สวัสดิการ งบประมาณ และการพัสดุ ของกองบินตำรวจ

2. วางแผนการใช้อากาศยาน และปฏิบัติการบินสนับสนุนทางอากาศในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย หรือกระทำผิดกฎหมาย ร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนิรภัยการบิน ปฏิบัติการบินค้นหา การกู้ภัย ทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งในกรณีจำเป็นต้องทำการกระโดดร่มไปทำการค้นหา และช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ทำการสอบสวน เพื่อวิเคราะห์อุบัติเหตุเกี่ยวกับการบิน

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการข่าว ปฏิบัติการบินสำรวจภูมิประเทศและการสำรวจต่าง ๆ ปฏิบัติการบินถ่ายภาพทางอากาศ ถ่ายภาพทั่วไป และถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ การตรวจการณ์ ทางอากาศ และการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการวางข่ายสื่อสาร เพื่อการควบคุมการปฏิบัติงานในอากาศและบังคับการบิน

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิง การสรรพวุธ การรักษาพยาบาล และส่งกลับสายการแพทย์

Subdivision 2

ตามมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 8/2540 เมื่อ 6 สิงหาคม 2540 ให้ตัดโอนตำแหน่งทั้งหมดของกองกำกับการ 2 กองบินตำรวจ ไปสังกัด กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ จึงเหลือแต่โครงสร้างของกองกำกับการไว้

Subdivision 3

ได้มีการปรับสถานภาพอัตรากำลังพล ตามมติ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 9/2540 เมื่อ 20 สิงหาคม 2540 โดยให้ยกเลิกแผนก ทั้งหมดและตัดโอนกำลังให้อยู่ในสังกัด กองกำกับการ 3 กองบินตำรวจ และให้มีหน้าที่ดังนี้

1. ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาและทำการบินทดสอบสมรรถนะของอากาศยาน ตลอดจนอุปกรณ์และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2. ฝึกอบรมช่างหรือข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยาน ตลอดจนอุปกรณ์และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3. ดำเนินการติดต่อตรวจสอบข่าวสารหรือเอกสารต่าง ๆ จากบริษัท สถิติอากาศยานอุปกรณ์และบริภัณฑ์อากาศยานจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการบำรุงและ การฝึกอบรม

4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิรภัยภาคพื้น

5. จัดและดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการซ่อมบำรุงของช่าง

6. ดำเนินการด้านงานธุรการและพัสดุอากาศยานของ กองกำกับการ 3 กองบินตำรวจ

7. ตรวจซ่อมอากาศยานก่อนและหลังการใช้งาน ตลอดจนการตรวจประจำวัน การตรวจระยะเวลา ตรวจแก้ไขข้อขัดข้อง และตรวจปรับเล็กน้อยเพื่อให้อุปกรณ์บางอย่างทำงานถูกต้องตามเกณฑ์

8. ตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ติดตั้งกับอากาศยานและที่ใช้ในราชการกองบินตำรวจ

9. ตรวจซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ บริภัณฑ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้กับ อากาศยานของกองบินตำรวจ

10. จัดทำทะเบียนประวัติและสถิติการใช้งานของอากาศยานและอุปกรณ์

11. วางแผนและประมาณการอากาศยานที่จะต้องทำการตรวจซ่อมตามกำหนดระยะเวลา

12. ตรวจสภาพอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนส่งซ่อม ส่งคืน และติดตั้งกับอากาศยาน

13. ปฏิบัติหน้าที่ช่างอากาศยานในขณะทำการบิน โดยมีหน้าที่ตรวจซ่อม อากาศยานก่อนและหลังการใช้งาน ตลอดจนการตรวจประจำวัน ตรวจตามระยะเวลา ตรวจแก้ไข ข้อขัดข้อง และตรวจปรับเล็กน้อย เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานถูกต้องตามเกณฑ์ให้แก่อากาศยาน ทั้งที่ประจำอยู่ที่กองบังคับการและที่ใช้สนับสนุนทางอากาศ

14. ซ่อมเครื่องบิน มีหน้าที่ตรวจซ่อมก่อนและหลังการใช้งาน ตลอดจนการตรวจประจำวัน ตรวจตามระยะเวลา ตรวจแก้ไขข้อขัดข้อง และตรวจปรับเล็กน้อย เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานถูกต้องตามเกณฑ์ให้แก่เครื่องบินที่ใช้สนับสนุนทางอากาศให้กับหน่วยงานของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

15. ซ่อมวิทยุเครื่องมือสื่อสารและเครื่องช่วยเดินอากาศ มีหน้าที่ตรวจซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบวิทยุเครื่องมือสื่อสาร เครื่องช่วยเดินอากาศ อุปกรณ์ บริภัณฑ์และเครื่องมือ ต่าง ๆ ที่ใช้กับวิทยุ เครื่องมือสื่อสารและเครื่องช่วยเดินอากาศ จัดทำประวัติและสถิติเกี่ยวกับ การใช้งานการซ่อมวิทยุเครื่องมือสื่อสารและเครื่องช่วยเดินอากาศ

16. ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ภาคพื้นและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยานให้อยู่สภาพใช้งานได้ดี ดำเนินการเบิกอะไหล่และจัดหาอะไหล่ให้มีคงคลังไว้สำหรับตรวจซ่อมอากาศยานตามระยะเวลาอย่างพอเพียง จัดหาเครื่องมือพิเศษเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยานและบริภัณฑ์ภาคพื้น

17. ประกอบอากาศยาน ติดตั้งอุปกรณ์อากาศยานหรือบริภัณฑ์ต่าง ๆ

18. ตรวจสภาพซ่อมอากาศยาน และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ชำรุดต้องทำการซ่อมใหญ่

19. ประเมินและวิเคราะห์โครงสร้างอากาศยานเพื่อทำการซ่อมใหญ่

20. ทำการบินทดลองเครื่องเพื่อทดสอบสมรรถนะของอากาศยานหลังการซ่อมใหญ่หรือเปลี่ยนอุปกรณ์สำคัญ

21. สร้างซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์และบริภัณฑ์เพื่อการซ่อมอากาศยาน

Subdivision 4

มีหน้าที่ดำเนินการจัดหา การทดสอบ การบินทดสอบ การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ เก็บรักษาและควบคุมดูแลการเบิกจ่ายพัสดุอากาศยาน และอะไหล่ต่าง ๆ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตลอดจนยานพาหนะในกองบินตำรวจ จัดทำบัญชีอากาศยานและพัสดุอากาศยานตามแบบของทางราชการและตามระบบสากล ดำเนินการขนส่งด้วยอากาศยานและยานพาหนะทุกประเภท ดำเนินการเกี่ยวกับธุรการ กำลังพล สารบรรณ พัสดุ และสวัสดิการ

BANGKOK POLICE AVIATION CENTER
Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Bell 412 Police Helicopter at Police Aviation Center, Bangkok.

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Bell 412 Police Helicopter at Police Aviation Center, Bangkok.

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Bell 212 Police Helicopter at Police Aviation Center, Bangkok.

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Bell 412 Police Helicopter used by Princess Sirindhorn at Police Aviation Center, Bangkok.

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Amulet in the front window of a helicopter. Police Aviation Center, Bangkok.

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Bell 212 Police Helicopter at Police Aviation Center, Bangkok.

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Bell 412 Police Helicopter at Police Aviation Center, Bangkok.

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Royal Thai Police Pilot's Uniform. Police Aviation Center, Bangkok.

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Royal Thai Police Pilot's Uniform. Police Aviation Center, Bangkok.

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Bell 206L-1 Police Helicopter at Police Aviation Center, Bangkok.

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Eurocopter EC155B-1 Police Helicopter at Police Aviation Center, Bangkok.

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Royal Thai Police SD-330-UTT 25099 at Hua Hin, Thailand.

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Fast Rope Attachment Point. Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

Office Of Logistics:

Office Of Logistics: Police Aviation, Chiang Mai

INSIGNIA
Office Of Logistics: Police First Class Pilot Wings Patch

Office Of Logistics: Police First Class Pilot Wings Patch

Office Of Logistics: Large Police Airborne Division Patch

Office Of Logistics: Large Police Airborne Division Patch

Office Of Logistics: Subdued Police Airborne Division Patch

Office Of Logistics: Subdued Police Airborne Division Patch

Office Of Logistics: Small Police Airborne Division Patch

Office Of Logistics: Small Police Airborne Division Patch

Office Of Logistics: Small Police Airborne Division Air Rescue Patch Tab

Office Of Logistics: Small Police Airborne Division Air Rescue Patch Tab

Office Of Logistics: Camouflage Police Aviation Division Patch

Office Of Logistics: Camouflage Police Aviation Division Patch

LINKS

http://www.nationreligionking.com/police/logistics/aviation/police_aviation_35.pdf

Royal Thai Police Avia tion Division Yearly Report in PDF format [Thai]

http://vlib.police.go.th/ect/air1.html

Royal Thai Police Aviation Division History [Thai]

The text and images contained on this website are Copyright 2005 'nationreligionking.com'. They are protected under international copyright treaties and conventions. All rights are reserved and they may not be used for any purpose without the express written permission of the copyright holder.

Some images and text on this site are from other sources and all attempts have been made to properly credit those sources. In the event that an image or text is used without reference please contact us to have this material properly credited or removed.

This website is proudly sponsored by Sea Air Thai Co, Ltd..

This website is not affiliated with the Police, Military or any other Government Representatives of the Kingdom of Thailand.